Privacy statement - schippersenvangucht.com

Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor schippers&vangucht. daarom laten we middels ons privacy statement zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Schippers&VanGucht, creatief bureau en theatermakers, gevestigd aan Speelhuislaan 155, 4815 CD Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel +31(0)6 24121070
info@schippersenvangucht.com
www.schippersenvangucht.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schippers&VanGucht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voorop staat dat Schippers&VanGucht wil voorzien in de behoeften en verwachtingen van de bezoeker aan onze voorstellingen. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor een aantal doeleinden:

  • Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees en IVBOJ-leden worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven en fysieke post. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. De persoonsgegevens die wij in Mailchimp verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres en voor het aanmelden als IVBOJ-lid: je privé- of zakelijke postadres.Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in mailingsysteem Mailchimp. Mailchimp vertelt ons of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.
  • Om te analyseren hoe vaak, door wie, en op welke manier onze social media kanalen (Facebook en Instagram) worden bezocht gebruiken wij het analysesysteem van Facebook en Instagram. De systemen registreren met behulp van het IP-adres gegevens zoals de internetbrowser, apparaat-type en woonplaats van de websitebezoekers en bezoekers van onze social media kanalen. Dit doen wij om onze social media kanalen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.
  •  Sporadisch worden, in samenspraak met het betreffende theater waar onze voorstelling heeft gespeeld, persoonsgegevens van kaartkopers gebruikt voor publieksonderzoeken door Schippers&VanGucht. Met deze publieksonderzoeken willen wij inzicht verkrijgen in ons publiek en het aanbod afstemmen op onze bezoekers.
  • Op ons zakelijk Dropbox-account staan gastenlijsten met voor- en achternaam, organisatie en e-mailadres. Deze worden opgeslagen om geïnteresseerden te kunnen uitnodigen voor de o.a. premières van onze voorstellingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schippersenvangucht.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In bepaalde gevallen verwerken wij uw gegevens. Schippers&VanGucht neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Schippers&VanGucht verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij dat noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden uit te kunnen voeren. De bescherming van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Schippers&VanGucht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schippers&VanGucht) tussen zit. Schippers&VanGucht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MailChimp en Dropbox.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schippers&VanGucht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schippers&VanGucht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schippers&VanGucht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Mailchimp-account. Onder al onze nieuwsbrieven staat hoe je je kunt afmelden voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schippersenvangucht.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Schippers&VanGucht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Schippers&VanGucht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schippers&VanGucht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@schippersenvangucht.com

Aansprakelijkheid en overige bepalingen
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Schippers&VanGucht (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is Schippers&VanGucht niet verantwoordelijk.

Bezoekersvoorwaarden

Download hier de bezoekersvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij het bezoek aan een theater. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de VSCD.

Heb je vragen over persoonsgegevens of het privacy statement van Schippers&VanGucht, neem dan contact op met Eva Halima via publiciteit@schippersenvangucht.com .