MENU

Bestuur

De Stichting Schippers&VanGucht heeft per 01-01-2017 een Anbi status. 

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door Mevr. J.N. Reiziger (voorzitter), Mevr. G.A.M. Grootswagers (penningmeester) en Mevr. B.E.M. Maatman (secretaris) en verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
Stichting Schippers&VanGucht onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst haar organisatie en bestuur aan de negen principes uit deze Code. Het functioneren van bestuur en directie, alsook de onderlinge relatie en desbetreffende verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een bestuurs- en een directiereglement. Het bestuur stelt de beloning van directie en bureau vast. Deze ligt onder de norm van de WNT.

Doelstelling van de stichting is de artistieke signatuur en ambities van Myriam van Gucht en Jellie Schippers te ontwikkelen en te realiseren door nieuwe artistieke concepten van Schippers&VanGucht uit te werken, te repeteren en te spelen in Nederand en het buitenland. 

Financiering: Stichting Schippers&vanGucht wordt in de periode 2017-2020 ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Breda. Waarvoor dank. 

RSIN/fiscaal nummer
851654228

Beleidsplan 2017-2020

jaarrekening 2016

jaarverslag 2016

all rights reserved 2018

schippers&vangucht